گردهمايی‌های ماهيانه انجمن متخصصين غدد درون‌ريز و متابوليسم در سال 1395


شماره گردهماييتاریخمکان
218 پنجشنبه - 95/02/09 بيمارستان وليعصر (عج)
219 پنجشنبه - 95/03/06 بيمارستان آيت‌ا... طالقانی
220 پنجشنبه - 95/04/10 بيمارستان آيت‌ا... طالقانی
221 پنجشنبه - 95/05/14 بيمارستان دکتر شريعتي
222 پنجشنبه - 95/06/11 بيمارستان مفيد
223 پنجشنبه - 95/07/15 بيمارستان وليعصر (عج)
224 پنجشنبه - 12 تا 95/08/14 يازدهمين کنگره بين المللی غدد درون ريز و متابوليسم
225 پنجشنبه - 95/09/25 بيمارستان حضرت علي‌اصغر (ع)
226 پنجشنبه - 95/10/23 بيمارستان آيت‌ا... طالقانی
227 پنجشنبه - 95/11/07 بيمارستان دکتر شريعتي
228 پنجشنبه - 95/12/11 مركز طبي كودكان