دویست و بیستمین گردهمایی انمجمن متخصصین غدد درون‌ریز ایران

زمان: پنج‌شنبه 1395/4/10

مکان: بیمارستان فیروزگر

ساعت عنوان سخنران
8:00 قرائت آياتي از قرآن كريم -
8:30 Thyroid nodule the role of molecular testing خانم دکتر یمانی
- معرفي بيماران و بحث و تبادل نظر -